Minimaliseren

Huishoudelijk Reglement

AVG privacy policy document 26-05-2018.docx


HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN TVGS

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 1.

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de clubregels en aan de schriftelijke en/of mondelinge aanwijzingen van het Bestuur.

De clubregels zijn uniform en geconformeerd aan de regels van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (K.N.L.T.B.).

De clubregels zijn openbaar gemaakt op de website: www.tvgs.nl

Artikel 2.

De personen die lid willen worden van TVGS dienen een inschrijfformulier in te vullen en samen met een recente pasfoto of digitale foto in te leveren bij de ledenadministratie. Op het inschrijfformulier dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum. De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid. 

Artikel 3.

De leden zijn verplicht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie.

Artikel 4.

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 5.

TVGS  onderscheidt drie categorieën leden :

1.       Senioren, leden die op 1 januari van het verenigingsjaar de 21-jarige leeftijd bereikt hebben.

2.       Jeugd, leden die op 1 januari van het verenigingsjaar de 17-jarige leeftijd nog niet bereikt hebben.

3.        Ereleden, leden die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden.

Artikel 6.

1.        De inschrijfgelden en contributies worden ieder jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

2.        De contributies dienen voor 15 maart van het betreffende jaar te zijn voldaan.

3.        Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient te geschieden voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar. Dit dient schriftelijk of per e-mail  aan de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 7.

Indien de contributie op 15 maart van het verenigingsjaar nog niet is ontvangen, kan door het bestuur een boete van € 25,- worden opgelegd, welk bedrag gelijktijdig met de verschuldigde contributie dient te worden voldaan. Indien de contributie op 1 mei van het verenigingsjaar nog niet is ontvangen, kan door het bestuur worden besloten om het lid te royeren.

Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.

Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alsmede de hieraan verbonden incassokosten en andere buitengerechtelijke (executie)kosten mocht de zaak uit handen dienen te worden gegeven.  

Artikel 8

De kascontrolecommissie, bestaande uit ten minste twee leden ,wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar. De kascontrolecommissie zal worden aangewezen tijdens de jaarvergadering. De jaarvergadering zal jaarlijks in januari/februari plaatsvinden.

 

BESLUITVORMINGEN

Artikel 9

Verlangt een,in de algemene ledenvergadering aan de orde gesteld voorstel, geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien, in geval van een verkiezing , meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 10

Het stemmen over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

VOORZITTER

Artikel 11

1.        De voorzitter draagt zorg voor de goede gang van zaken in de TVGS voor het nakomen van de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen en bepalingen.

2.       Hij leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast. Hij heeft het recht de discussies te sluiten wanneer hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, maar hij is verplicht ze weer te openen zodra de vergadering in meerderheid dat verlangt.

3.       Hij is bij elke officiële vertegenwoordiging van de TVGS en voor perscontacten de woordvoerder van het bestuur, tenzij deze taak expliciet aan een ander bestuurslid is opgedragen.

4.        Hij ziet toe op een juist beheer der geldmiddelen, een nauwkeurige verenigingsadministratie en een goede correspondentie.

SECRETARIS

Artikel 12.

De secretaris is verantwoordelijk voor de verenigingsadministratie.

Hij/Zij houdt notulen van de vereniging, voert de briefwisseling, heeft het beheer over het archief en is verplicht van alle uitgaande stukken een kopie te bewaren.

PENNINGMEESTER

Artikel 13.

1.   De penningmeester beheert volgens goed koopmansgebruik de gelden van TVGS.l

2.   Uitgaven boven de € 500,- behoeven mede de machtiging van de voorzitter. Hij is gehouden de gelden zoveel mogelijk op giro- of bankrekeningen te beheren.

3.   Hij maakt een financieel verslag van het afgelopen verenigingsjaar, dat ter goedkeuring aan het bestuur wordt voorgelegd.

4.   Hij stelt de begroting op.

 

Artikel 14

Schade aan de vereniging of haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid kan door het bestuur of geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 15.

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a.   namen en adressen van de in artikel 4 van dit reglement bedoelde personen;

b.   presentielijsten en notulen van alle algemene ledenvergaderingen en vergaderingen         van het bestuur;

c.    de bezittingen en schulden van de vereniging.

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 16

Door zijn toetreden tot TVGS verklaart ieder lid zich te zullen houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere reglementen en bepalingen, alsmede de wijzigingen en/of aanvullingen die daaraan zullen worden aangebracht.

Artikel 17

Het bestuur is belast met het uitleggen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige reglementen en bepalingen. Haar visie is doorslaggevend.

Artikel 18

Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten en/of reglementen niet voorzien. Maatregelen van het bestuur, die een permanent karakter dragen, zijn achteraf onderworpen aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

Artikel 19

Het bestuur is bevoegd wedstrijd- en andere reglementen samen te stellen of te doen samenstellen. Het gaat hier om wedstrijdreglementen van wedstrijden en/of toernooien die niet onder de reglementen van de K.N.L.T.B. vallen.

Artikel 20

Wijzigingen of aanvullingen van dit reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Artikel 21

Alle leden dienen het huishoudelijk reglement te raadplegen.

Artikel 22

Dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage bij alle bestuursleden en is te vinden op de website.

Artikel 23

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 1 februari 2016