Minimaliseren

Baanreglement

Rechten en Plichten.

Onze tennisvereniging telt in januari 2020 52 leden.Wij beschikken over slechts 2 banen. Het zal dus ieder duidelijk zijn, dat meerdere spelers soms op dezelfde tijd wensen te spelen

Indien u met de fiets komt dient deze te worden geplaatst in de fietsenstalling bij de ingang.

Bij grote drukte vragen wij u beleefd te dubbelen i.p.v. single te spelen.

Het afhangen is een plicht om zodoende een sportief verloop van de speeltijden te kunnen garanderen.

Zie tevens het baanreglement!

Junioren kunnen derhalve niet door senioren van de baan worden gestuurd! Iedereen moet afhangen.

-                     NIET spelen bij regen en als er plassen op de baan staan.

-                     Geen plassen wegvegen of dweilen, dan slibt de ondergrond dicht en zijn de plassen de volgende keer nog groter. Er kan weer getennist worden als de plassen zijn weggetrokken.

-                     Bij vorst niet spelen.

-                     De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen.

-                     Indien er mankementen zijn aan de banen, aan de hekken en/ of

lijnen, gaarne contact opnemen met de groundsman, de heer Toon van Disseldorp     ( telefoon 076-5658581).

 

NA HET SPELEN MOET DE BAAN GEVEEGD WORDEN in ronde cirkels van buiten naar binnen, zodoende blijft het zand op het speelgedeelte van de baan.

 

Baanreglement TVGS:

 

1.                  De gemeente en het bestuur van de tennisvereniging zijn niet

aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door het spelen op de baan, tijdens of na het spelen op de baan, aangebracht en evenmin voor schade aan, verlies of vermissing van goederen.

2.                  De baan wordt afgesloten als de baan onbespeelbaar is (b.v. vanwege regen of schade).

3.                  Als men gaat tennissen, is men verplicht zijn pasje op het speeltijdenbord te hangen, bij de aangegeven tijd waarop men speelt. Men dient de baan dus te reserveren d.m.v. dit zogenaamde afschrijfsysteem. De speeltijden zijn bepaald op 45 minuten, volgens de blokken op het speeltijdenbord. Er is géén voorrang meer voor jeugd of senioren op bepaalde tijden, behalve bij aktiviteiten die zijn goedgekeurd vanuit het bestuur.  Om een baan te kunnen afschrijven dient men op de baan aanwezig te zijn. Het laten reserveren door anderen is dus niet toegestaan! Tijdens het spelen op de baan mag men géén andere speeltijd reserveren via het speeltijdenbord.

Bij grote belangstelling om te spelen is het wenselijk te dubbelen.  Ook als men met 4 personen speelt kan men niet langer dan 45 minuten afhangen.

4.                  Introducés: het introductiegeld bedraagt € 5,00 per persoon per dagdeel. Men kan vooraf bij een van de bestuursleden introductiekaarten kopen en daar tevens contact betalen. 

Voor naleving van deze regels is het lid van de vereniging aansprakelijk. Iemand kan hoogstens drie keer per seizoen geïntroduceerd worden.

5.                  Spelers die gespeeld hebben, dienen de baan met het daarvoor bestemde materiaal te vegen binnen hun eigen speeltijd.

6.                  De baan mag uitsluitend met tennisschoenen worden betreden.

7.                  Men speelt met zelf mee te brengen ballen.

8.                  De verlichting van de tennisbaan moet om 23.30 uur uit zijn.

9.                  De door de vereniging georganiseerde toernooien genieten te allen tijde voorrang. Training en onderhoud van de baan hebben altijd voorrang op het vrijspelen.

10.              Elk bestuurslid is bevoegd, wanneer de omstandigheden er naar zijn/ haar mening aanleiding toe geven, af te wijken van het bepaalde in dit reglement. Zij kan voorzien in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet.

11.              De aanwijzingen van elk bestuurslid betreffende het gebruik van de baan en de orde dienen strikt te worden opgevolgd.

12.              Bij overtreding van dit baanreglement kunnen door het bestuur sancties worden getroffen ( b.v. schorsing).

13.              Incidentele verhuur van de banen is mogelijk.Hiervoor dient men vooraf contact op te nemen met 1 van de bestuursleden of mail naar info@tvgs.nl

14.              LET OP: Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, opzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de secretaris. Indien er niet schriftelijk wordt opgezegd vóór 1 december  voorafgaand  aan het betreffende seizoen, is men de volledige contributie verschuldigd.

 

13. Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) regelt de rechten van degene wiens gegevens op een of andere manier worden verwerkt en legt verplichtingen op aan degene die dergelijke gegevens verwerkt. Aangezien TVGS  een ledenbestand heeft, waarin allerlei gegevens van onze leden vastgelegd zijn, is de wet ook op ons van toepassing.

 

1. De gegevens van ieder lid in het ledenbestand van de vereniging zijn opgenomen in verband met de algemene verenigingsactiviteiten, maar ook gewoon om het lid te kunnen bereiken voor mededelingen en voor de vaststelling en de inning van contributie;

2. de gegevens worden doorgegeven aan de KNLTB, in verband met deelname aan de reguliere activiteiten van de KNLTB (zoals de competitie), maar ook ten behoeve van reclame- en marketingacties of voor sportgerelateerde onderzoeken die uitgevoerd worden door allerlei instellingen of de overheid. Vanzelfsprekend worden de gegevens van de leden zo discreet mogelijk behandeld en zal het

doorgeven van deze gegevens zo minimaal mogelijk zijn.

 

 

Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met alle Rechten en Plichten en dit Baanreglement.

 

Tot slot: Alle ideeën voor activiteiten zijn welkom bij het bestuur.